Vážení užívatelia. Momentálne sa stránka inovuje. Novú verziu spustíme čoskoro. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nadácia Pontis Nadačný fond telekom Rozumieme Nepočujúcim

Dôležité zmeny pre podnikateľov v roku 2016

1. júl 2013

1. Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Platitelia DPH sa môžu rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len “uplatňovanie DPH na základe prijatia platby”), ak súčasne budú splnené tieto zákonom ustanovené podmienky:

Pri uplatňovaní DPH na základe prijatia platby:

2. Virtuálna registračná pokladnica pre všetkých podnikateľov

Od roku 2016 sa bude môcť každý podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby (t.j. platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť), rozhodnúť, že na evidenciu tržieb bude používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Aj podnikateľ, ktorý mal v roku 2015 povinnosť evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, môže od roku 2016 prejsť na používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Musí však dodržať zákonné podmienky pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice.

3. Zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy

Suma najnižšej mesačnej minimálnej mzdy sa od roku 2016 zvýši o 25 Eur na 405 Eur. Minimálna mzda sa často interpretuje len ako jedna suma, čo je nesprávne a zavádzajúce. Existuje šesť stupňov náročnosti práce a zamestnávateľ je povinný každé vytvorené pracovné miesto zaradiť do príslušného stupňa. Pre najvyšší stupeň náročnosti práce je suma mesačnej minimálnej mzdy až 810 Eur.

Hodinová minimálna mzda vzrástla od roku 2016 na 2,328 Eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

4. Zvýšenie odvodov pre SZČO (živnostníkov)

Minimálna výška odvodov pre SZČO (živnostníkov) od 1.1.2016 je 202,26 Eur (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 60,06 Eur a minimálne poistné na účely sociálneho poistenia je 142,20 Eur). Preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie sa platí podľa výsledku ročného zúčtovania za rok 2014. Povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia sa posudzuje k 1.7.2016 (resp. k 1.10.2016, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania). Vzniká v prípade, ak príjmy, resp. výnosy SZČO (živnostníka) za rok 2015 prevýšia sumu 5 148,00 Eur.

5. Zrušenie povinnosti splácať peňažné vklady do základného imania na bankový účet

Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa ruší povinnosť splatiť peňažný vklad na osobitný samostatný bankový účet a prikladať výpis z bankového účtu k návrhu na zápis do Obchodného registra.

Od roku 2016 bude opäť možné peňažné vklady vložiť do základného imania aj v hotovosti a registrovému súdu pre uskutočnenie zápisu postačí písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi. Keďže minimálne základné imanie s.r.o. je ustanovené na 5 000 Eur, nedochádza k porušeniu zákazu platby v hotovosti.

6. Čierna listina konateľov (zavedenie registra diskvalifikácií) od roku 2016

Na čiernu listinu konateľov sa môže fyzická osoba dostať len na základe rozhodnutia súdu o vylúčení (diskvalifikácii) fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, napr. vylúčením z výkonu funkcie konateľa s.r.o.

Čierna listina konateľov nebude verejne prístupný zoznam. Kto bude mať záujem o získanie informácie či o ňom v registri diskvalifikácií záznam existuje alebo neexistuje, môže požiadať o výpis. Súdny poplatok za vyžiadanie potvrdenia je ustanovený vo výške 2,50 Eur za každú stranu výpisu.

Výpis z registra diskvalifikácií nebude povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti (napr. s.r.o.) alebo družstva do Obchodného registra. Overovať skutočnosť, či sa osoba navrhovaná do funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve nachádza v tomto registri, bude pred uskutočnením zápisu registrový súd.

7. Nový autorský zákon

Od 1.1.2016 vstúpi do účinnosti nový autorský zákon. Dovozcom a výrobcom vybraných druhov elektroniky (napr. telefón, tablet, fotoaparát, USB kľúč, CD/DVD, pamäťová karta) vznikne povinnosť zaplatiť osobitnú autorskú odmenu.

8. Vyžiadanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR môže v odôvodnených prípadoch vyzvať daňovníka (podnikateľa) na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Takúto výzvu možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

Výzvu na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015 bude môcť daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR zaslať najskôr 1. apríla 2016.

9. Mesačné daňové odpisy pri vybranom hmotnom majetku

Pri vybranom hmotnom majetku (napríklad aj v prípade osobných automobilov), ktorý sa odpisuje na základe času rovnomerne, sa bude môcť daňovník (podnikateľ) rozhodnúť, že daňové odpisy uplatní na mesačnej báze. Takýto postup môže byť výhodný pri predaji predmetného hmotného majetku, nakoľko daňová zostatková cena je daňovým výdavkom (nákladom) len do výšky príjmov (výnosov) z jeho predaja.

Pri nižšej predajnej cene a vyššej daňovej zostatkovej cene z dôvodu neuplatnenia daňových odpisov na mesačnej báze môže dôjsť k neefektívnej úprave základu dane.

10. Zmeny v kontrolnom výkaze DPH

V prípade, ak suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr (najmä pokladničných dokladov z registračnej pokladnice) dosiahne 3 000 Eur a viac, platiteľ DPH bude povinný v kontrolnom výkaze (časť B.3) uvádzať detailnejšie informácie, a to osobitne za každého dodávateľa (identifikovaného podľa IČ DPH) v rozsahu:

Zdroj: www.podnikajte.sk